Syrian-Armenian Refugees Send this Videomessage on Genocide Remembrance Day

My very good friends, a group of young Syrian-Armenians, who have found refuge in Armenia from Syria’s raging civil war, have made this remarkable video message today, which I want to share with you.

A message to those who tried to scratch our chapter from the book of human existence.
We, the descendants of the Armenian Genocide survivors, are and will be the protectors of our identity and cultural heritage.
With a spark in our eyes, we stand up.
We speak up and hold our heads up!
Today, we carry the torch of our nation and prove to the world that we are unbreakable.
By: Houry Pilibbossian ,Khachig Ainteblian ,Puzant Keshishian ,Galin Dishoyan and Hena Aposhian

Protesters Throw Eggs at Russian Embassy in Yerevan


Russia has been shuffling Armenia and Azerbaijan as a pack of old cards for its interests. It took hundreds of lost lives until at least some people in Armenia started to understand this. Today this understanding took concrete shape and form as hundreds of people rallied in Yerevan against Russian sale of arms to Azerbaijan as well as Russia’s treacherous stance towards Armenia. Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Protesters Throw Eggs at Russian Embassy in Yerevan"</span>

A Man and His (Cardboard) Tank

Just a man and his cardboard tank...

Posted by Radio Free Europe/Radio Liberty on Monday, March 21, 2016

Cardboard-Tank Activist Faces Jail Term for Running into National Security Service's Gate

Activist Artak Gevogryan, a member of the “Counterstrike” art-group, faces 2 years in jail on hooliganism charges for running into the metal gate of Armenia’s National Security Service with his cardboard tank. Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Cardboard-Tank Activist Faces Jail Term for Running into National Security Service's Gate"</span>

Spring Songbook

Lyrics of the first song in the playlist — Khio Khio
Տնեն էլար դու կայնար տյուռ
Մեջքդ բարակ, խանջարի պյուռ
Քյամին էզար, իտու շուռ-մուռ
Ես քո սիրուն շիվար ու ծուռ
Խիո, խիո, խանե, խանե
Քելքդ մաքու, շօրօր ձկան
Կուզիմ ըլնիս ձի սիրական
Թուխ կոնդուրդ, սիվտակ փուլակ
Ես քի տառնե, չիթող ֆալաք
Խիո, խիո, խանե, խանե
Քի կին ըլնի, ես քի կընիմ
Քու ծեռ ու ոտ խինա դնիմ
Նռան գինի խատ քյի խըմիմ
Սարխոշանամ, ծոցդ քնիմ
Խիո, խիո, խանե, խանե
Ջուրն ի փրթիր, կըգա սարեն,
Կըգա թափվի մարմար քարեն,
Հիրուր մի տու սրտիս յարեն
Խաբար չունիմ անուշ յարեն
Խիո, խիո, խանե, խանե
Դու կայնիր իս աղբրի ական,
Փելքյըտ կտա արեգական
Կարմիր թշեր արուն կաթան
Կլոր հիրես, պստիկ բերան
Խիո, խիո, խանե, խանե

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top